Molekylær Biomedicin A - Kemi SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Revision as of 14:26, 24 October 2005 by Thsyd02 (talk | contribs) (tilføjet link til kemibog-forum på studmed.dk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin A - 'Kemi' på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2
Link til forum om kemibøgerne på StudMed.dk Kemibøger]

Contents

1) Genkende det periodiske system og de vigtigste grundstoffer.

2) Angive vigtige salte, syrer og baser.

3) Genkende begreberne: reaktionshastighed og reaktionsorden (0. 1. og 2. orden).

4) Gøre rede for begrebet dynamisk ligevægt, anvende ligevægtsloven.

5) Forklare og anvende begreberne reaktionsbrøk og ligevægtskonstant samt Le Chateliers princip.

6) Definere syrer og baser og redegøre for syre-base-reaktioner.

7) Forklare pH-begrebet.

8) Beregne stoffers og ioners koncentrationer i stærke og ikke-stærke syrer og baser.

9) Beregne stoffers og ioners koncentrationer i puffersystemer.

10) Beregne pH i amfolytopløsninger.

11) Tegne og anvende Bjerrum-diagrammer.

12) Tegne og anvende titrerkurver til beregning af koncentrationer og pKs.

13) Genkende komplekse forbindelser og ligevægte hvor disse indgår.

14) Angive almindelige regler for saltes opløselighed i vand og syrer.

15) Beregne opløselighed og opløselighedsprodukt.

16) Forklare begreberne osmotisk tryk, kogepunktsforhøjelse og frysepunktssænkning og foretage simple beregninger.

17) Forklare metallernes placering i spændingsrækken. Angive opbygningen af en elektrokemisk celle.

18) Anvende Nernst lov til beregning af hvilespænding og ligevægtskonstant.

19) Genkende enthalpibegrebet og bindingsenthalpier.

20) Angive forskellene i mellem ioniske bindinger, brint-bindinger, kovalente bindinger og London bindinger og genkende disses betyning i såvel intra- som intermolekylære interaktioner

21) Definere de forskellige kulbrinter, alkaner, alkener og alkyner samt de cykliske analoger og angive forskellen på alifatiske og aromatiske forbindelser.

22) Angive et overordnet indtryk af kulbrinternes fysiske og kemiske egenskaber samt genkende enkle halogenerede forbindelser.

23) Angive og læse kemiske strukturformler hvad angår såvel kulstof skelettet som de funktionelle grupper.

24) Genkende alkoholer og phenoler og angive deres fysiske og kemiske egenskaber samt angive de grundlæggende forskelle på primære, sekundære og tertiære alkoholer.

25) Genkende aldehyder og ketoner og angive deres fysiske og kemiske egenskaber i særlig grad deres oxidations/reduktions forhold.

26) Genkende carboxylsyrer og angive deres fysiske og kemiske egenskaber i særlig grad deres syre/base egenskaber.

27) Genkende aminer og angive deres fysiske og kemiske egenskaber i særlig grad deres syre/base egenskaber.

28) Genkende estere og amider og angive deres fysiske og kemiske egenskaber i særlig grad deres hydrolyse.

29) Angive de forskellige funktionelle grupper i en organisk kemisk strukturformel og genkende betydningen deraf hvad angår

- forbindelsens syre/base egenskaber

- forbindelsens opløselighedsforhold

- forbindelsens evne til at indgå i kemiske reaktioner.

30) Genkende de overordnede principper ved navngivning af organisk kemiske forbindelser.

31) Definere de forskellige organiske reaktionstyper som addition, substitution, elimination, kondensation, hydrolyse, oxidation og reduktion.

32) Definere isomeribegrebet og beskrive betydningen af geometriske isomere, spejlbilledisomere samt diastereomere forbindelser.

33) Angive de grundlæggende kemiske strukturer i kulhydrater og disses overordnede fysiske og kemiske egenskaber.

34) Angive de grundlæggende kemiske strukturer i lipiderne og disses overordnede fysiske og kemiske egenskaber.

35) Angive de grundlæggende kemiske strukturer i aminosyrer og disses overordnede fysiske og kemiske egenskaber, samt genkende peptidbindingen og dennes betydning i protein struktur.