Strukturel og Funktionel Biomedicin C SDU Farmakokinetik

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Farmakologi


Lægemidlers skæbne i organismen; Farmakokinetik


definere begrebet farmakokinetik

definere 0. og 1. ordens kinetik

redegøre for at biotransformation kan beskrives ved hjælp af Michaelis-Menten kinetik

definere parametrene clearance (CL), fordelingsvolumen (V), eliminationskonstant (k) og halveringstid (t1/2), angive beregningsmetoder, samt redegøre for den indbyrdes sammenhæng imellem de fire parametre

kende til principperne i to kompartment-modellen

definere absorptionshastighedskonstanten (ka)

redegøre for hvorledes absorptionshastigheden ændres som funktion af ændringer i mængden af lægemiddel på absorptionsstedet

redegøre for hvorledes eliminationshastigheden ændres som funktion af ændringer i mængden af lægemiddel i kroppen

definere biotilgængelighed og absorptionsfraktion, F.

kende principperne for beregning af førstepassage metabolisme

definere et lægemiddels steady-state koncentration ved gentagen dosering (intravenøs infusion, refrakte intravenøse og perorale doser)

kunne gøre rede for hvilke parametre, der har betydning for størrelsen og tiden til opnåelse af steady-state

kunne redegøre for begrebet støddosis

kunne definere dosisafhængig kinetik samt kende til årsager hertil.