Strukturel og Funktionel Biomedicin A SDU:Transport processer

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Som grundlag for undervisningen i fysiologi forventes de studerende at kunne anvende følgende Fysisk-kemiske grundbegreber:
Partiklers dynamik: kraft, arbejde, energiformer, levende krafts princip; elektriske grundbegreber: elektrisk kraft, felt, potentiale og arbejde; kemisk termodynamik: kemisk arbejde og potentiale, kemisk og elektrokemisk ligevægt; fysiske enheder: SI-enhederne og omsætning mellem enheder (dimensionsanalyse).

definere begrebet homeostase og angiv eksempler på extracellulær og intracellulær homeostase.

angive opbygningen af et negativt og positivt feed-back system.

angive hvorledes funktioner af den enkelte celle kan kontrolleres fra ydersiden (nervøs og hormonal kontrol).

beskrive cellemembranens opbygning, og angive hvorledes fordelingen af fosforlipider og integrale proteiner har betydning for membranens permeabilitet overfor vand, ioner, hydrofile og hydrofobe stoffer.

angive cellemembraners typiske dimensioner.

redegøre for transport af ikke polære stoffer gennem membranen ved hjælp af diffusion og kunne angive Fick’s lov for diffusion.

Definere og beskrive begrebet flux (herunder fluxens retning).

redegøre for transporten af vand gennem membranens lipidfase og gennem vandkanaler, samt kunne anvende van Hoffs ligning.

Definere begrebet filtration.

definere begreberne osmol, osmolaritet, osmolalitet og tonicitet

redegøre for transport af visse polære stoffer gennem membranen ved fasciliteret diffusion

redegøre for transporten af ioner gennem cellemembranen (fasciliteret diffusion; ionkanaler (den strukturelle baggrund for membraners strømbærende evne, specifikke ion-konduktanser); aktiv transport.

Angive typiske værdier for ioners diffusionskonstanter. Definere og beskrive begreberne strøm (herunder strømmens retning) og strømtæthed ved transport over membraner.

redegøre for transporten af makromolekyler over cellemembranen.

redegøre for hvorledes åbning og lukning af ionkanaler kan kontrolleres ved forskellige fysiologiske parametre ( f.eks. spænding, specifikke ligander, Ca2+, pH, nukleotider, Gproteiner, fosforylering og defosforylering).

beskrive og anvende Nernst ligningen i forbindelse med elektrokemisk ligevægt af enkelte ioner.

beskrive og anvende Goldman ligningen, som model for cellens hvilemembranpotential. (beregne effekter af ændringer i ion-permeabilitet og -koncentration på hvilemembran-potentialet).

redegøre for forskellen mellem et ligevægtspotential (equilibriumspotentiale) og et steady state potential (hvilemembranpotentiale, vendepotentiale).

redegøre for hvilemembranpotentialets dannelse, samt for hvilke membrankomponenter, der muliggør en ladningsadskillelse over membranen.

Definere og angive membranens specifikke kapacitans.

angive betydningen af ikke permeable ioner på fordelingen af permeable ioner over membranen (Donnan ligevægt).

redegøre for aktiv transport af ioner gennem membranen ved anvendelse af energi fra cellens stofskifte (Na+/K+-, Ca2+- og proton-pumpen).

redegøre for betydningen af den aktive transport af Na+ og K+ over membranen på kontrollen af cellens volumen.

redegøre for cellers volumen-regulering efter pludselige ændringer af extracellulær væskens osmolaritet.