Molekylær Biomedicin C - Kapitel 13 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin C SDU på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

Kapitel 13


1. Definere termerne katabolisme og anabolisme og angive at metabolisme er summen af katabolisme og anabolisme.

2. Skitsere den kemiske strukturformel for ATP og angive de “energirige” fosforsyreanhydridbindinger.

3. Anvende ligningerne ΔG = ΔH-TΔS

ΔG = ΔG0΄+ RT ln K

ΔG0΄= -RT ln K΄eq

samt forklare forskellen på ΔG og ΔG0΄.

4. Forklare hvorfor visse bindinger ved hydrolyse har særligt store negative værdier af ΔG0΄ (ΔG0΄ < -5kcal mol-1) - “energirige bindinger”.

5. Angive at syreanhydridbindinger, enolfosfater, fosfoguanidiner og thioestre er “energirige”.

6. Opskrive dannelse af acetylCoA ud fra acetat.

7. Angive at pyruvat under aerobe forhold kan omsættes til acetylCoA, og at processen er irreversibel.

8. Angive at pyruvatdehydrogenase er et multienzymkompleks opbygget af 5 enzymer.

9. Forklare mekanismen for den oxidative decarboxylering af pyruvat, herunder funktionen af de deltagende koenzymer og prostetiske grupper (se fig. 13.17).

10. Gøre rede for regulationen af pyruvat dehydrogenase komplekset.

11. Angive den intracellulære lokalisation af pyruvat dehydrogenasekomplekset og af citronsyrecyklus.

12. Opskrive citronsyrecyklus med navne og kemiske strukturformler samt angive navnene på de deltagende enzymer.

13. Forklare hvorfor citronsyrecyklus kun forløber under aerobe forhold.

14. Angive at citronsyrecyklus ud over at tjene til produktion af ATP også leverer intermediater til biosyntese.

15. Forklare regulationen af citronsyrecyklus.

16. Definere standard oxidation-reduktion potentialet E0´ og anvende sammenhængen mellem E og E0´ for et givet redoxpar: Mol Bio C SDU kap 13 formel til 16.JPG, samt beregne ΔE for en redoxreaktion.

17. Anvende ligningen ΔG0´ = -nFΔE0´, hvor ΔG0´ er ΔG ved standardtilstanden defineret ved pH 7.

18. Angive med anførelse af navne, hvorledes elektrontransportkæden er asymmetrisk opbygget af enzymkomplekser og mobile carriers (fig. 13.30 og 13.45).

19. Forklare hvordan reduktionsækvivalenter fra citronsyrecyklus og β-oxidation overføres til elektrontransportkæden (fig. 13.35 og 13.36).

20. Definere et cytokrom og angive jernionens rolle for cytokromets funktion.

21. Angive de 3 sites i elektrontransportkæden, hvor der pumpes protoner ud under dannelse af en protonmotorisk kraft.

22. Forklare virkningen af rotenon, amytal, malonat, antimycin, CN- og CO i elektrontrans- portkæden.

23. Definere den oxidative fosforylering og angive at den er koblet til respirationskæden.

24. Kunne anvende ligningen ΔG = 2,3RT ΔpH + zFΔ Ψ.

25. Forklare respiratorisk kontrol (se også fig. 13.47) og afkobling med 2,4 dinitrophenol (se også fig. 13.48 og 13.49).

26. Definere P/O ratio.

27. Angive F0's og F1's rolle i den oxidative fosforylering.

28. Forklare den kemiosmotiske teori (kemiosmotisk koblingsmekanisme) (se også fig. 13.46).

29. Forklare hvordan hastigheden af den oxidative fosforylering er reguleret.

30. Forklare transporten over den indre mitokondrielle membran af pyruvat, citrat (herunder acetylenheder), Ca2+, Pi , ADP og ATP (fig. 13.55 og 13.56).

31. Beskrive de 2 shuttle mekanismer for transport af reduktionsækvivalenter til/over den indre mitokondriemembran (fig. 13.57).

32. Definere et radikal.

33. Forklare dannelsen af ”reactive oxygen species” (ROS) og angive 3 af disse.

34. Angive skader, som ROS kan forvolde.

35. Forklare hvorledes cellerne nedbryder ROS med superoxid dismutase og med glutathion.

36. Gøre rede for termogenesen som den finder sted i brunt fedtvæv (se også fig. 13.60).

Clinical correlations: 13.1, 13.3, 13.7